Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án thực hiện các công việc như khảo sát điều kiện địa lý-địa chất-vi khí hậu-thủy văn, khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên-môi trường-xã hội, khảo sát phân tích các mẫu không khí-đất-nước-sinh thái xung quanh khu vực dự án.

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án. Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh…

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

bao cao danh gia tac dong moi truongQuy trình hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Bước 4: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn xây dựng dự án, các phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.

Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

quy trinh thu tuc lap bao cao danh gia tac dong moi truong

Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường


 

Bài viết liên quan: