Chi tiết dịch vụ

Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành 08B

Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành 08B

 

 

Mẫu số 08a

Mã hiệu: ………..

Số: ……...

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

-----------------------------------------------

 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

2. Mã đơn vị:................................. Mã nguồn:..........................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ....................................................................................................

4. Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ký ngày 31 tháng  12  năm 2019 giữa Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương; giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký: 77.000.000 đồng.

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu số 04/BBNT/2021 ngày 04 tháng 01 năm 2020 giữa Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Tên công việc

ĐV tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

1

Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế - Dự toán gói thầu nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

gói

01

70.000.000

70.000.000

 

 

Cộng

 

 

 

70.000.000

 
 

Thuế VAT 10%

 

 

 

7.000.000

 

 

Tổng

 

 

 

77.000.000

 

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng.

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng.

 - Thanh toán trực tiếp: 0 đồng.

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:  0 đồng.

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 69.300.000 đồng.

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng.

 - Thanh toán trực tiếp: 69.300.000 đồng

 

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ngày ......tháng........ năm 2020

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

 NGÂN SÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Xem thêm Mẫu bảng xác nhận khối lượng hoàn thành - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn