Chi tiết dịch vụ
Cơ cấu tổ chức Công ty

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY:

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÒNG

KỸ THUẬT GIÁM SÁT

PHÒNG

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

PHÒNG

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÒNG     TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY:

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÒNG

KỸ THUẬT GIÁM SÁT

PHÒNG

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

PHÒNG

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÒNG     TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

Các dịch vụ khác

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn