Chi tiết dự án
Thuyết minh dự án đầu tư Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập - Bình Dương

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................. 3

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư ............................................... 3

I.2.         Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình........................................................ 3

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án .................................................... 3

I.4.         Sản phẩm của dự án ................................................. 3

I.5.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án ................................ 3

CHƯƠNG II:      SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG....................................... 5

II.1.       Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cụm công nghiệp........................................................ 5

II.2.       Mục tiêu của dự án .................................................. 6

CHƯƠNG III:    NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG  7

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ..... 7

1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012:.......................................... 7

1.1         Tình hình kinh tế xã hội ....................... 7

1.2        Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013................................................. 8

1.3        Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương............................. 9

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP................................ 10

IV.1.     Địa điểm quy hoạch cụm công nghiệp ................... 10

IV.2.     Điều kiện tự nhiên .................................................. 11

IV.2.1.                    Địa hình  .................................... 11

IV.2.2.                    Điều kiện tự nhiên  .................. 11

IV.3.     Điều kiện tự nhiên tỉnh Bình Dương ...................... 11

IV.4.     Qui mô xây dựng ................................................... 15

IV.4.1.                    Nhu cầu lao động  .................... 16

IV.4.1.1.                      Nhu cầu sử dụng nhiên liệu ....................................................... 16

IV.4.1.2.                      Nhu cầu dùng điện và nước ...................................................... 16

CHƯƠNG V:        QUY HOẠCH TỔNG THỂ – GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP 17

PHÙ HỢP VỚI CỤM CN .................................................. 17

V.1.1.                     Hệ thống cấp thoát nước  ....... 20

V.1.2.                     Hệ thống cấp điện  ................... 20

V.1.3.                     Hệ thống phòng cháy chữa cháy ................................................... 20

CHƯƠNG VI:     THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT.................................................... 21

VI.1.     San nền  ......... 21

VI.2.     Đường giao thông .................................................. 21

VI.3.     Hệ thống thoát nước mưa ...................................... 25

VI.4.     Hệ thống thoát nước bẩn ....................................... 26

VI.5.     Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ .............. 26

VI.6.     Hệ thống chiếu sáng ............................................... 26

VI.7.     Thoát nước và xử lý nước bẩn ............................... 27

VI.8.     Hệ thống cấp nước ................................................. 29

VI.9.     Hệ thống điện ......................................................... 30

VI.10.  Chủ trương đầu tư xây dựng ................................. 31

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG....................... 33

VII.1.   Phương án Vận hành cụm công nghiệp ................. 33

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương......................................................... 33

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG............................................ 35

VIII.1. Tiến độ thực hiện ................................................... 35

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng ................................. 35

VIII.2.1.                Phương án thi công  ................ 35

VIII.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG ............................ 35

VIII.3.1.                Hạ tầng kỹ thuật  ..................... 35

VIII.4. Hình thức quản lý dự án ........................................ 36

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN........................... 37

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường ............................... 37

IX.1.1.                   Giới thiệu chung  ...................... 37

IX.1.2.                    Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ........................... 37

IX.1.3.                   Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ................................... 40

IX.1.4.                   Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ................................................. 41

IX.1.5.                    Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường.................................................. 42

IX.1.6.                    Phương án xử lý môi trường khi vận hành nhà máy .................. 44

IX.1.7.                    Chương trình giám sát môi trường ................................................ 45

IX.1.8.                   Kết luận  ..................................... 47

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................ 48

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư ................................... 48

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư .................................... 48

X.2.1.                     Chi phí xây dựng và lắp đặt  .. 49

X.2.2.                     Chi phí thiết bị  .......................... 49

X.2.3.                     Chi phí quản lý dự án:  ............ 49

X.2.4.                     Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: .................................................... 50

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN . 52

XI.1.     Nguồn vốn  .... 52

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................ 53

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................. 53

XII.1.1.                  Các thông số giả định dùng để tính toán ..................................... 53

XII.1.2.                  Cơ sở tính toán  ........................ 53

XII.1.3.                  Tính toán tổng doanh thu  ..... 53

XII.2.   Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ............................... 62

XII.3.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội .................... 63

XII.4.   Các hiệu quả khác .................................................. 63

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 64

XIII.1. Kết luận  ........ 64

XIII.2. Kiến nghị  ...... 64

 

 

CHƯƠNG I:                                                                         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN     

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty :  Công ty Cổ Phần Hưng Hải Thịnh

- Địa chỉ   : 164 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM;

-         Giấy phép KD : 0303354784 do Sở Kế hoạch TP.HCM  cấp lần 6 ngày 07/05/2013;

-           Điện thoại         :   (08) 35173584;  Fax:    (08) 35173583

-          Đại diện              :  .                                    ;  Chức vụ: .

- Mã số thuế        :   0303354784

Thuyết minh dự án đầu tư Cụm công nghiệp

 

I.2.       Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

-  Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-  Địa chỉ           : 156 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-  Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh dự kiến đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập với diện tích khoảng 682.437m2 tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:

Đầu tư xây dựng hạ tầng cho Cụm Công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập.

I.4.       Sản phẩm của dự án.
-      Khu đất được đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, phân lô cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực sản xuất, công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề thuê.
I.5.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án
-      Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
-      Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.
-      Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
-      Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
-      Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
-      Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
-      Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
-      Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
-      Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
-      Căn cứ Luật 38 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
-      Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
-      Công văn số 522/UBND-SX ngày 20/06/2013 của UBND huyện Phú Gián về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập.
-      Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

Về khảo sát
-      Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263-2000;
-      Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22TCN 262 – 2000.
-      Quy trình khảo sát thủy văn 22 TCN 27-84;
-      Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22 TCN 259-2000;

Về thiết kế
-      Qui phạm kỹ thuật TK đường phố, đường quảng trường đô thị  20 TCN 104-83;
-      Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô VN 4054-2005;
-      Quy trình thiết kế áo đường mềm    22 TCN 211-93;
-      Qui trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô        22 TCN 334 – 06;
-      Qui trình thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn  22TCN 18-79;
-      Điều lệ báo hiệu đường bộ:  22 TCN 237 - 01;
-      Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – TC thiết kế TCXD 51 : 1984;
-      Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công:    TCVN 3989 : 1985;
-      “Quy phạm trang bị điện, hệ thống đường dây dẫn điện”  1TCN-1984 do Bộ Điện lực ban hành vào năm 1984;
-      Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị:                  TCVN 259:2001;
-      “Các khuyến cáo cho chiếu sáng đường Giao thông và đường dành cho người đi bộ” CIE 115-1995 do Uỷ ban Chiếu sáng Quốc tế ban hành năm 1995;

Liên hệ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 156-158 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 22142126- (08) 35146426  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.com ; www.lapduan.info   ; www.tuvanmoitruong.info

Email: minhphuongpmc@yahoo.com.vn ; thanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn