Chi tiết dự án
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ HÀNG CAFETERIA

DỰ ÁN NHÀ HÀNG CAFETERIA

Mô tả sơ bộ dự án : Chi nhánh Công ty Phần mền FPT tại HCM dự kiến mời thầu với đối tượng là tất cả các nhân viên Công ty FSOFT đứng ra trực tiếp dự thầu hoặc Bảo lãnh cho người dự thầu Nhà hàng kinh doanh Cafeteria với diện tích khoảng 200 m2 tại lầu 5 tòa nhà của Công ty thuộc Khu công nghệ cao Quận 9 TP.HCM. Chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng là:

·            Số lượng người trong toà nhà khoảng 600 người, nhà hàng cafeteria dự kiến phục vụ khoảng 500 lượt người một ngày chủ yếu là khách hàng từ Công ty và một phần khách hàng tiềm năng là khách hàng có quan hệ đến giao dịch với Công ty và khách hàng từ Khu công nghệ cao.

·            Chất lượng sản phẩm bán ra và phong cách phục vụ là tiêu chí hàng đầu.

lập dự án nhà hàng

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:     GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...................................................

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư.......................................................................................................

I.2.       Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình..........................................

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án.............................................................................................................

I.4.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án.......................................................................................

CHƯƠNG II:   NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................................

II.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.............................................................

II.1.1  Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011..........................................................

II.2.     Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội ........................................................................

II.3.     Thị trường và mật độ dân số các tỉnh lân cận..............................................................

II.4.     Một số khu du lịch sinh thái điển hình.........................................................................

CHƯƠNG III:SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯXÂY DỰNG..........................................

III.1.    Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án.....................................................

III.2.    Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án....................................................................................

III.3.    Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng.................................................................................

CHƯƠNG IV:  ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...............................................................

IV.1.    Mô tả địa điểm xây dựng................................................................................................

IV.2.    Điều kiện tự nhiên...........................................................................................................

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật...............................................................................................

IV.4.1. Đường giao thông............................................................................................................

IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt................................................................................................

IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường.............................................................

V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng.....................................................................

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng...........................................................................................

CHƯƠNG V:   QUI MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...................................................................

V.1.     Phạm vi dự án...................................................................................................................

V.2.     Lựa chọn mô hình đầu tư................................................................................................

CHƯƠNG VI:  GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ.........................................

VI.1.    Các hạng mục công trình................................................................................................

VII.2. Giải pháp thiết kế công trình...........................................................................................

VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án......................................................................

VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:.....................................................................................................

VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:.......................................................................................................

VII.2.4. Giải pháp kết cấu:..........................................................................................................

VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật.........................................................................................................

VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật..............................................................................

VII.3.1. Đường giao thông...........................................................................................................

VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng:..............................................................................

VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt:..............................................................................................

VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường:........................................................

VII.3.5. Hệ thống cấp nước:........................................................................................................

VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng:...............................................................

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH…………………............

VII.1.  Tiến độ thực hiện - Tiến độ của dự án:.........................................................................

Công tác đào tạo huấn luyện......................................................................................................

1. Đào tạo huấn luyện:................................................................................................................

2. Bảo vệ môi trường dự án:.......................................................................................................

VII.2.  Giải pháp thi công xây dựng - Phương án thi công.....................................................

VII.3.  Sơ đồ tổ chức thi công.....................................................................................................

VII.4.  Thiết bị thi công chính....................................................................................................

VII.5.  Hình thức quản lý dự án..................................................................................................

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG………………………….

VIII.1.Đánh giá tác động môi trường....................................................................................... .

VIII.1.1.          Giới thiệu chung...................................................................................................

VIII.1.2.          Các quy định và các hướng dẫn về môi trường................................................

VIII.1.3.          Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng........................................................

VIII.1.4.          Mức độ ảnh hưởng tới môi trường......................................................................

VIII.1.5.          Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường..............

VIII.1.6.          Chương trình giám sát môi trường......................................................................

VIII.1.7.          Kết luận..................................................................................................................

CHƯƠNG IX:  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.....................................................................

IX.1.    Cơ sở lập Tổng mức đầu tư.............................................................................................

IX.2.    Nội dung Tổng mức đầu tư.............................................................................................

X.1.     Nguồn vốn đầu tư của dự án...........................................................................................

X.2.     Phương án hoàn trả vốn .................................................................................................

CHƯƠNG X:   PHƯƠNG ÁN KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................

X.1.     Phương án tổ chức kinh doanh.......................................................................................

X.2.     Phương án sử dụng người lao động................................................................................

X.3.     Phương án sử dụng lao động địa phương......................................................................

CHƯƠNG XI:  HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN..................................

XI.1.    Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội..................................................................................

XI.2.    Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.........................................................................

XI.4.    Các chỉ tiêu kinh tế của dự án........................................................................................

XI.5.    Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………...

XII.1.  Kết luận.............................................................................................................................

XII.2.  Kiến nghị…………………………………………………………………………..

I.1 Giới thiệu chủ đầu tư
-    Tên công ty : Chi nhánh Công ty Phần mền FPT tại HCM
-    Địa chỉ: Khu công nghệ cao Quận 9 TP.HCM
I.2 Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình
-    Tên công ty : Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết kế Xây Dựng Minh Phương
-    Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
-    Điện thoại: 08.22 142 126  - Fax: 08.39118579
-    Mã số thuế: 0305986789
-    Đại diện: Ông Hoàng Văn Đức - Chức vụ: Giám đốc
-    Tài khoản ngân hàng: 10222677291010, tại Ngân Hàng Techcombank, TPHCM
I.3 Mô tả sơ bộ dự án
Chi nhánh Công ty Phần mền FPT tại HCM dự kiến mời thầu với đối tượng là tất cả các nhân viên Công ty FSOFT đứng ra trực tiếp dự thầu hoặc Bảo lãnh cho người dự thầu Nhà hàng kinh doanh Cafeteria với diện tích khoảng 200 m2 tại lầu 5 tòa nhà của Công ty thuộc Khu công nghệ cao Quận 9 TP.HCM. Chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng là:
•    Số lượng người trong toà nhà khoảng 600 người, nhà hàng cafeteria dự kiến phục vụ khoảng 500 lượt người một ngày chủ yếu là khách hàng từ Công ty và một phần khách hàng tiềm năng là khách hàng có quan hệ đến giao dịch với Công ty và khách hàng từ Khu công nghệ cao.
&bull

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn