Chi tiết dịch vụ

Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

                                          Gói thầu ......   thuộc dự án ...........

 

Kính gửi :     

       Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

        Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 

-        Căn cứ Nghị định số: 88/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số: 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính Phủ về việc ban hành và sửa đổi Quy chế đấu thầu ;

-        Căn cứ Thông tư số: 04/2000/TT-BKH  ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu;

-        Quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố về việc phân cấp cho UBND các Quận, Huyện quyết định đầu tư, Uỷ quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc thành phố Hà Nội;

-        Căn cứ Quyết định số ... ngày ....tháng ...    năm ......của ...(ghi tên cơ quan phê duyệt)... về việc phê duyệt dự án .........

 

... (Tên Chủ đầu tư)... trình UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội thẩm định và phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu ... thuộc dự án .... như sau :

 

1.      Cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu:

a.       Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tại Quyết định số ....ngày .. tháng năm .. của ..... với nội dung chủ yếu sau:

-        Tên gói thầu :      

-        Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu)

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu :................................................................

-        Giá gói thầu :.........................................................................................

-        Phương thức áp dụng:............................................................................

-        Loại hợp đồng:.......................................................................................

-        Thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu :...................................

b.      Giá gói thầu: Đã được...(ghi tên cơ quan phê duyệt)..phê duyệt dự toán tại quyết định số:..ngày...tháng .... năm ..., với giá trị là: .............

c.       Các nội dung khác của quá trình đấu thầu đã được phê duyệt :

-        Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đã được Sở ......phê duyệt tại quyết định số....... ngày.........tháng.......... năm.............

-        Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu đã được..(ghi tên cơ quan phê duyệt)....phê duyệt tại Quyết định số:.........ngày........ tháng.......... năm.........

d. Kế hoạch vốn đầu tư cho dự án đã được UBND Thành phố giao kế hoạch tại quyết định số : ... ngày......tháng ....năm ...với số vốn đấu tư là........... triệu đồng.

 

2.      Quá trình tổ chức đấu thầu :

-        Thông báo mời thầu được thông tin trên .....(phương tiện thông tin đại chúng) vào các ngày .........tháng ...năm....

-        Bán hồ sơ mời thầu : Ngày ......

-        Số đơn vị tham gia dự thầu: ( đối với từng gói thầu)

-        Thời gian đóng thầu:  Ngày .......

-        Thời gian mở thầu: Ngày ........

-        Thời gian xét thầu: Từ ngày .... đến ngày ....

 

3.      Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu:

-     Kết quả đánh giá sơ bộ ,

-      Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu ,

      + Đánh giá về mặt kỹ thuật,

      + Đánh giá về mặt tài chính thương mại và giá đánh giá,

-     Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu các gói thầu …

 

4.      Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu:

Gói thầu 1:

-        Đơn vị trúng thầu : ( ghi cả tên nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ nếu có)

-        Giá đề nghị trúng thầu :

-        Loại hợp đồng:

-        Thời gian hoàn thành :

 

Gói thầu 2: ( ghi tương tự như gói thầu 1)

  Đề nghị UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt .

 

Cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư

Ký tên đóng dấu

( hoặc có văn bản đề nghị riêng)

 

 

Chủ đầu tư

Ký tên , đóng dấu

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Mẫu tờ trình trên áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án nhóm A, B thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố .

                   - Đối với gói thầu  thuộc thẩm quyền của Chính phủ: phần kính gửi và nội dung đề nghị trong văn bản đề gửi Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội.

                 -  Đối với gói thầu  thuộc dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: phần kính gửi và nội dung đề nghị trong văn bản đề gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn