Chi tiết dịch vụ

Tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho khu dân cư

Tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho khu dân cư

1. Tăng cường hiệu quả của việc rà soát đánh giá tác động môi trường ĐTM đối với sự phát triển của cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu quả của việc rà soát đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra chất lượng hoạt động, thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của các hành vi phát triển cộng đồng dân cư đối với môi trường để nâng cao chất lượng của các cộng đồng dân cư, đặc điểm kỹ thuật đánh giá này đã được xây dựng đặc biệt.

2. Đặc điểm kỹ thuật đánh giá này được cung cấp bởi bở Tài nguyên và Môi trường với tư cách là sự phát triển cộng đồng dân cư Báo cáo tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường (dự thảo sơ bộ) và các tiêu chuẩn soát xét khác.

3. Rà soát đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho khu dân cư phục vụ phát triển cộng đồng dân cư, bao gồm các hạng mục sau:

 (1) Các yếu tố lý hóa (địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn, chất lượng nước, khí tượng, chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung, mùi hôi, chất thải, v.v.).

 (2) Các yếu tố sinh thái (động vật, thực vật, môi trường sống trên cạn và nước, v.v.).

 (3) Yếu tố giải trí (tài nguyên giải trí, v.v.).

 (4) Các yếu tố kinh tế - xã hội (dân số, công nghiệp, sử dụng đất, tác động của các công trình công cộng, giao thông thông qua các hiệu ứng phái sinh, ý kiến ​​của cư dân, v.v.).

 (5) Yếu tố văn hóa (di tích lịch sử, di tích, v.v.).

 (6) Các yếu tố môi trường khác.

4. Phạm vi địa lý của đánh giá tác động môi trường ĐTM đối với sự phát triển của cộng đồng dân cư. Bao gồm vùng phát triển và tác động của hành vi phát triển Khu vực.

5. Việc thu thập hoặc điều tra các dữ liệu đánh giá tác động môi trường hiện tại để phát triển cộng đồng dân cư được thực hiện theo "hành vi phát triển Yêu cầu của "Hướng dẫn Vận hành Đánh giá Tác động Môi trường".

6. Tác động của sự phát triển cộng đồng dân cư đối với môi trường, dự báo ô nhiễm của nó và việc sử dụng các mô hình tham chiếu phải phù hợp với công bố thông số kỹ thuật; những người chưa công bố thông số kỹ thuật cần tuân thủ các thông số kỹ thuật đã được thông qua trong và ngoài nước.

7. Tác động của phát triển cộng đồng dân cư đến môi trường và việc đánh giá chất lượng môi trường phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường có liên quan. Bảo vệ các quy định của pháp luật và các quy định, và xem xét các mục tiêu quy hoạch của từng giai đoạn của kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

8. Việc phát triển cộng đồng dân cư không được bố trí ở các khu vực sau đây:

 (1) Diện tích đất rừng ngoài đô thị.

 (2) Diện tích lưu vực của các hồ chứa quan trọng.

 (3) Khu bảo vệ chất lượng nước nguồn nước uống hoặc các cửa lấy nước uống được công bố phù hợp với Quy chế quản lý nước ăn uống một khu vực trong một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, các cộng đồng được hình thành do sự gia tăng dân số tự nhiên của các bộ lạc bản địa có thể không hạn chế những đối tượng do dân sinh yêu cầu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 (4) Các khu vực được các cơ quan có thẩm quyền liên quan chỉ định theo quy định của pháp luật hoặc bị cấm phát triển bởi các quy định và pháp luật có liên quan. Việc xác định khu vực lưu vực hồ chứa quan trọng được đề cập trong đoạn thứ hai của đoạn trên phù hợp với các quy định của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

9. Phát triển các cộng đồng dân cư, chẳng hạn như các cộng đồng dân cư nằm trong vùng bảo vệ số lượng và chất lượng nguồn nước đã được công bố theo quy định của Luật Nước máy ngoài các vấn đề kiểm soát do cơ quan cấp nước máy công bố, việc phát triển cơ quan này sẽ tuân thủ các quy định sau:

 (1) Vùng đệm bờ sông (là khoảng cách nằm ngang 1.000 mét tính từ bờ của vùng nước trong thời kỳ nước dâng cao): Tất cả các hoạt động phát triển và chuẩn bị đất ngoài bảo tồn nước và đất đều bị cấm trong khu vực.

 (2) Vùng đệm cửa lấy nước (đề cập đến khu vực lưu vực trong bán kính một km về phía thượng lưu cửa lấy nước và bán kính 400 mét về phía hạ lưu: Tất cả các hoạt động phát triển và chuẩn bị đất ngoài bảo tồn nước và đất đều bị cấm trong khu vực.

 (3) Vùng kiểm soát chung (là nguồn nước cách xa bờ trên 1.000 m trong thời kỳ nước dâng cao: Kiểm soát sự phát triển của nó nên được kiểm soát theo các hạng mục kiểm soát do cơ quan cấp nước máy công bố.

    Nếu vùng nước chịu sự xả nước thải của cơ sở ở đoạn trên không đáp ứng được chất lượng nước của phân loại vùng nước do chính phủ công bố tiêu chuẩn hoặc khả năng ô nhiễm của thủy vực sông đã vượt quá quy định của cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào sức chứa của thủy vực. Nó sẽ không được phát triển nếu tổng số lượng kiểm soát được thiết lập.

10. Sự phát triển của cộng đồng dân cư nằm trong khu vực bị hạn chế bởi các luật và quy định liên quan, và cần có người giám sát liên quan sự đồng ý của cơ quan; phạm vi và các đối tượng cần được bảo vệ tại địa điểm cần được đánh giá chi tiết và phản hồi phải được xây dựng các biện pháp đối phó.

11. Phát triển cộng đồng dân cư nằm trong vùng ngăn ngừa ô nhiễm không khí, đã xây dựng các công trình, đường trải nhựa, việc vận chuyển vật liệu kỹ thuật, chất thải hoặc các công sự khác cần có các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh gây ra bụi hoặc ô nhiễm không khí.

12. Khu dân cư phát triển nằm trong vùng kiểm soát tiếng ồn, tiếng ồn phát sinh trong thời gian xây dựng và vận hành không được vượt quá tiêu chuẩn kiểm soát tiếng ồn.

13. Khu phát triển cộng đồng dân cư nằm trong vùng kiểm soát tiếng ồn hàng không cấp độ 3, không phù hợp để xây dựng mới hoặc bổ sung các công trình nhà ở.

14. Trong thời gian xây dựng cộng đồng dân cư, địa điểm xây dựng cần xử lý ô nhiễm nguồn không điểm, thực hiện tốt nhất việc kiểm soát ô nhiễm quản lý công việc.

15. Sự phát triển của các cộng đồng dân cư nên có kế hoạch áp dụng các hệ thống xử lý nước mưa và nước thải (nước thải), việc xả nước thải (nước thải) vào vùng nước mặt tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn nước thải.

16. Trong khu vực phát triển cộng đồng dân cư, nếu có hoạt động kinh doanh tập trung và việc kiểm soát tiêu chuẩn xả nước vẫn không đạt những người đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước của vùng nước hoặc những người cần được bảo vệ đặc biệt, phải dựa trên sức chứa của vùng nước, nó được kiểm soát bằng phương pháp kiểm soát tổng lượng thải (chất ô nhiễm) nước thải.

17. Phát triển cộng đồng dân cư không được thải rác, nước, phân bón và các chất ô nhiễm trong khoảng cách quy định so với thủy vực hoặc bờ của nó, bùn, chất thải xây dựng hoặc các chất ô nhiễm khác.

18. Các chất thải sinh ra từ sự phát triển của các cộng đồng dân cư cần được tự mình loại bỏ và xử lý hoặc ủy thác cho các chất thải công cộng và tư nhân. Cơ quan quản lý có trách nhiệm tháo gỡ và xử lý; nếu giao cho cơ quan chính phủ tháo gỡ và xử lý thì cơ quan đó đồng ý với các tài liệu hỗ trợ.

19. Các phương pháp và phương tiện lưu giữ, loại bỏ hoặc xử lý chất thải do cộng đồng dân cư phát triển phải tuân theo việc xử lý chất thải Luật Giải phóng mặt bằng tài sản và các luật và quy định liên quan.

20. Kết quả điều tra hiện trạng môi trường phát triển của cộng đồng dân cư cho thấy tiềm ẩn nhiều tác hại của ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước ngầm. Những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm phải dựa trên dự án ô nhiễm, đặc điểm và kế hoạch xây dựng, sử dụng đất sau khi vận hành, và Tiến hành đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng người nhận được bảo vệ và quy hoạch và sử dụng đất hợp lý,

      Đánh giá rủi ro ít nhất phải bao gồm:

   (1) Đánh giá nguồn ô nhiễm.

   (2) Thiết lập mối quan hệ giữa nguồn ô nhiễm, đường lây truyền và nơi tiếp nhận.

   (3) Đánh giá tác hại tiềm tàng mà nguồn ô nhiễm có thể gây ra cho người tiếp nhận.

   (4) Đánh giá giá trị rủi ro và mức độ nguy hại.

   (5) Kế hoạch loại bỏ hoặc các biện pháp khắc phục liên quan.

      Kết quả đánh giá rủi ro trong đoạn trên đã được Đánh giá tác động môi trường xem xét ô nhiễm đất hoặc nước ngầm cần được làm sạch và khắc phục, và khu vực ô nhiễm chưa được dọn sạch và khắc phục. Trước khi hoàn thành, không được phép phát triển và sử dụng.

21. Sự phát triển của các cộng đồng dân cư cần được quy hoạch và thiết kế phù hợp với các chỉ số công trình xanh, bao gồm phủ xanh cơ sở và bảo vệ cơ sở. Nước, tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng hàng ngày, giảm carbon dioxide, giảm chất thải và chất thải nước thải cải thiện các chỉ số.

22. Việc phát triển cộng đồng dân cư bị cấm nếu nó nằm trong vùng kiểm soát nước ngầm hoặc vùng sụt lún địa tầng (chảo). Hút (bơm) nước ngầm để sử dụng. Nhưng việc trích xuất cần thiết cho nhu cầu xây dựng, hoặc các trường hợp đặc biệt khác trừ những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

23. Đối với những tác động tiêu cực của sự phát triển của cộng đồng dân cư đối với động vật và thực vật hoang dã, các biện pháp bảo tồn cụ thể hoặc kế hoạch.

24. Tác động tiêu cực của việc phát triển cộng đồng dân cư đến mỹ quan, cảnh quan môi trường xung quanh cần được nêu nguyên nhân cụ thể nên có biện pháp đối phó và xây dựng kế hoạch phủ xanh.

25. Sự phát triển của các cộng đồng dân cư nhằm đối phó với hỏa hoạn, gió, lũ lụt và động đất trong quá trình xây dựng và vận hành. Và các rủi ro thiên tai ngẫu nhiên khác, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống thiên tai cụ thể.

6. Đơn xin phát triển cộng đồng dân cư phải kèm theo hồ sơ cấp nước mà cơ quan có thẩm quyền về nước máy đồng ý rõ ràng, nhưng cơ quan có thẩm quyền không thể cung cấp dịch vụ cấp nước và đơn vị phát triển tự phát triển nguồn nước, tác động môi trường của nó nên được đưa vào đánh giá.

27. Căn cứ phải được trang bị đủ các con đường kết nối với bên ngoài, chiều rộng của chúng phải ít nhất là tám mét, và cần được xem xét vỉa hè và làn đường đầu máy. Các đường nối phải có ít nhất hai đường độc lập dẫn đến các đường nối, một trong số chúng có thể là lối vào khẩn cấp và chiều rộng phải đủ để xe cứu hỏa đi qua. Sau khi hoàn thành việc xây dựng căn cứ, lưu lượng giao thông vào giờ cao điểm được tạo ra trong các ngày trong tuần sẽ không vượt quá căn cứ mức độ phục vụ tối thiểu của hệ thống đường cấp C trên cấp quận (bao gồm cả) dẫn đến thành phố trực thuộc trung ương năng lực.

28. Các vấn đề về giao thông và bãi đậu xe phát sinh từ sự phát triển của các cộng đồng dân cư và ô nhiễm không khí đối với tác động của tiếng ồn và độ rung, cần xây dựng các biện pháp đối phó cụ thể.

29. Trong quá trình phát triển cộng đồng dân cư, việc điều tra, đánh giá các di tích, di tích lịch sử được thực hiện, trong thời gian xây dựng, nếu khi phát hiện các di tích lịch sử, phế tích cần dừng ngay việc xây dựng khu vực, di sản văn hóa các quy định liên quan của luật bảo quản sẽ được xử lý.

30. Việc phát triển cộng đồng dân cư trên sườn đồi được thực hiện theo các quy định sau đây:

   (1) Phát triển căn cứ nhằm tận dụng địa hình, địa mạo ban đầu để duy trì tính tự nhiên và sự sống hiện có chức năng nhà nước là nguyên tắc.

   (2) Việc đào và lấp của dự án chuẩn bị hiện trường nên được giảm thiểu và cân bằng, và độ sâu trung bình của việc đào và lấp của dự án chuẩn bị hiện trường phải nằm trong phạm vi nguyên tắc là nhỏ hơn hai mét. Độ sâu trung bình trong đoạn trên được tính bằng cách chia khối lượng đào và lấp cho diện tích làm đất.

   (3) Độ thay đổi độ dốc trung bình của bản đồ gò đất trước và sau khi chuẩn bị mặt bằng trong khu vực phát triển không được vượt quá 15%.

   (4) Dự án chuẩn bị đất cần được lập kế hoạch theo từng phần và giai đoạn và phải được bố trí ở hạ lưu lưu vực cát, lưu vực ngăn lũ, v.v. Dự án phòng chống thiên tai chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công trình phòng chống thiên tai. Giai đoạn đầu của dự án phải nằm ở cuối phạm vi chuẩn bị mặt bằng về phía bơi, diện tích của nó không được lớn hơn 30% tổng diện tích chuẩn bị mặt bằng và nó sẽ nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Lên kế hoạch đủ thời gian để đệm vành đai xanh. Các công việc tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi giai đoạn đầu hoàn thành.

   (5) Việc chuẩn bị mặt bằng cần duy trì chức năng thu gom và thoát nước ban đầu, và tránh làm hư hại các hồ, ao, v.v. Vì sự toàn vẹn của hệ sinh thái nước, nếu cần thay đổi đường nước ban đầu, quy hoạch hợp lý cần được thực hiện theo cách ít ảnh hưởng nhất đến diện mạo, và tác động của sự thay đổi đường thủy đối với sự phát triển cần được đánh giá. Các tác động môi trường do thay đổi thủy văn ở vùng thượng và hạ lưu của huyện và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất, bản gốc phương án khắc phục hậu quả của tuyến đường thủy cũng phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   (6) Tỷ lệ phủ xanh của bề mặt mái dốc khi chuẩn bị mặt bằng phải đạt 95% trở lên trong vòng một năm sau khi hoàn thành dự án chuẩn bị mặt bằng trên.

   (7) Tỷ lệ che phủ xanh của rừng sau khi phát triển xong (kể cả rừng được bảo tồn ban đầu và rừng trồng mới) tối thiểu phải bằng tổng gốc năm mươi phần trăm diện tích đất. Nếu phần nền của đoạn trước nằm trong khu bảo vệ số lượng và chất lượng nguồn nước thì tỷ lệ che phủ xanh của rừng sau khi phát triển lên đến ít hơn nên đạt 60% tổng diện tích của căn cứ.

31. Việc phát triển cộng đồng dân cư trên đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

     (1) Sự phát triển của cộng đồng dân cư không được ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp xung quanh.

     (2) Các chức năng đường thủy và đường nông nghiệp ban đầu trong căn cứ nên được duy trì càng xa càng tốt, nếu cần các tuyến đường thủy và đường nông nghiệp ban đầu cần được quy hoạch hợp lý theo hướng ít ảnh hưởng nhất đến địa hình và địa vật.

     (3) Nước thải (nước thải) tạo ra trong khu vực phát triển sẽ không được xả vào hệ thống tưới tiêu nông nghiệp riêng. Đảm bảo môi trường sinh thái, tránh ô nhiễm chất lượng nước tưới nông nghiệp. Nhưng tình huống đặc biệt, nên chọn đối với những nước thải ra hệ thống tưới tiêu nông nghiệp độc quyền, nước thải (nước thải) cần được xử lý để đáp ứng yêu cầu tưới tiêu tiêu chuẩn chất lượng nước.

     (4) Cơ sở phát triển là vùng nông nghiệp cụ thể, khác với tính chất sản xuất và sử dụng nông nghiệp gần với vùng đất nông nghiệp. Đối với những thiết bị tương thích, vành đai xanh cách ly hoặc cơ sở cách ly thích hợp nên được cấu hình và chiều rộng của khu cách ly ít nhất phải là 20 km. Nếu cơ sở phát triển nằm trong khu vực nông nghiệp tổng hợp, vành đai xanh cô lập hoặc các cơ sở biệt lập phải cao hơn ít nhất mười mét.

     (5) Việc đào và loại bỏ lớp đất mặt để chuẩn bị mặt bằng nên được tái sử dụng trong khu bảo tồn hoặc không gian xanh trong căn cứ.

32. Sự phát triển của các cộng đồng dân cư liên quan đến bảo tồn nước và đất phải được cơ quan có thẩm quyền về bảo tồn nước và đất xem xét về bảo tồn nước và đất hồ sơ quy hoạch, kế hoạch được xử lý và việc sử dụng đất phải được xử lý theo kết quả rà soát của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng đất việc xử lý đảm bảo an toàn thi công theo ý kiến ​​xem xét của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng.

33. Phát triển cộng đồng dân cư lập kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng trước khi xây dựng và lập hồ sơ kế hoạch thực hiện. Cần có kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường; nếu ủy thác thi công thì phải đưa vào hợp đồng dự án ủy thác. Đơn vị phát triển nên gửi kế hoạch hoặc hợp đồng đến văn phòng này để tham khảo trước khi thi công.

34. Sau khi đơn vị phát triển nhận được giấy phép phát triển do cơ quan có thẩm quyền của doanh nghiệp mục tiêu cấp, nó đã được thực hiện sau hơn ba năm khi thực hiện các hành vi phát triển, cần đệ trình một báo cáo về phân tích sự khác biệt trong hiện trạng môi trường và xem xét các biện pháp đối phó, và cần đệ trình bộ phận xem xét. Cơ quan sẽ không thực hiện các hoạt động phát triển trước khi hoàn thành việc xem xét.

35. Sau khi thực hiện đặc điểm kỹ thuật đánh giá này, những người chưa được xem xét theo các thủ tục chấp nhận của bộ phận sẽ được xem xét theo đặc điểm kỹ thuật này.

36. Đặc tả đánh giá này là nguyên tắc chỉ đạo cho việc xem xét đánh giá tác động môi trường. Quyết định của Ủy ban Đánh giá Tác động Môi trường của Cơ quan sẽ được ưu tiên áp dụng.

37. Đặc tả đánh giá này sẽ được thực hiện sau khi được Ủy ban đánh giá tác động môi trường của Sở phê duyệt.

 

Xem thêm Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp với phương pháp ma trậnBáo giá lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 cho trang trại chăn nuôi

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn