Chi tiết dịch vụ

Hồ sơ vay vốn ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

------- oOo -------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

(Áp dụng đối với khách hàng là tổ chức)

 

Kính gửi : NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH SÓNG THẦN

 

A – KHÁCH HÀNG VAY VỐN

- Tên đơn vị                           :

- Địa chỉ                                  :

- Điện thoại                             :                                                                        Fax:                                     

- Số TK tiền gửi đồng VN      :                                                                        Tại NH:

- Số TK tiền gửingoại tệ         :                                                                        Tại NH:

- Tên người đại diện                :

- Chức vụ :                              :

- Theo biên bản họp hội đồng thành viên công ty ngày ………….

Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóng Thần cho vay vốn theo nội dung phương án như sau:

B - TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SXKD CỦA KHÁCH HÀNG VAY

1 – Tình hình tài chính đến:

 • Vốn chủ sở hữu:................................................................................................................ đồng.
 • Nợ phải thu: .....................................................................................................................   đồng.

     T/đó phải thu của khách hàng: ..........................................................................................   đồng.

 • Giá trị hàng tồn kho: ........................................................................................................   đồng.
 • Nợ phải trả: ......................................................................................................................   đồng.

     T/đó: Nợ vay tại các TCTD (ghi cụ thể TCTD): ................................................................  đồng.

2 – Tình hình kinh doanh đến:

 • Tổng doanh thu: ................................................................................................................  đồng.
 • Lãi (lỗ): .............................................................................................................................  đồng.
 • Mặt hàng/lĩnh vực kinh doanh chính: ........................................................................................ .
 • Thị trường, tình hình tiêu thu: ....................................................................................................

          (Chúng tôi gửi kèm theo Giấy đề nghị này báo cáo tài chính ……………………)

C – TÓM TẮT VỀ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH VÀ VAY VỐN

 1. Lao động:
 • Đội ngũ lãnh đạo và các thành viên trong hội đồng có gì thay đổi không?
 • Số lượng lao động của Công ty hiện nay ? Trong đó: Lao động trực tiếp, lao động gián tiếp? Trình độ lao động? Tình hình biến động lượng lao động trong thời gian qua ?
 • Mô hình tổ chức lao động hiện nay của Công ty? Chính sách giờ làm, lương và phúc lợi đối với lao động?
 • Nhu cầu lao động và kế hoạch tuyển dụng trong thời gian tới?
 1. Cơ sở sản xuất:
 • Trong thời gian qua, Công ty có đầu tư mở rộng nhà xưởng không? Máy móc thiết bị có đầu tư mới không?  
 1. Năng lực sản xuất của Công ty:
 • Với lao động và cơ sở như hiện nay thì năng lực sản xuất của Công ty tối đa hiện nay là bao nhiêu? Hiện nay Công ty hoạt động với bao nhiêu % năng lực sản xuất?
 1. Nguồn nguyên liệu đầu vào:
 • Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào trong thời gian qua có gì biến động không? Nguồn cung cấp? Các nhà cung cấp trong thời gian qua? Phương thức mua bán và thanh toán?
 • Khả năng đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất trong thời gian tới? Một số thuận lợi khó khăn của Công ty trong việc đảm bảo nguyên liệu sản xuất?
 • Kèm theo các hợp đồng mua nguyên liệu năm ………
 1. Thị trường tiêu thụ:
 • Công ty có kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ sang các khu vực khác không? Phương thức mua bán và thanh toán? Các khách hàng truyền thống của Công ty hiện nay?
 • Đánh giá uy tín thanh toán của khách hàng trong thời gian qua. Kèm theo các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mới nhất.
 • Kế hoạch mở rộng thị trường, và biện pháp thực hiện kế hoạch của Công ty trong thời gian tới?
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 qúy tiếp theo:

Chỉ tiêu

Số tiền

Tổng doanh thu

 

Tổng chi phí

 

- Nguyên liệu chính

 

- Vật liệu phụ

 

- Năng lượng

 

-Tiền lương

 

- Bảo hiểm

 

- Khấu hao TSCĐ

 

- Lãi vay ngân hàng

 

- Chi phí khác

 

Kết quả sản xuất kinh doanh

 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 
 1. Vòng quay vốn lưu động dự kiến 4 quý tiếp theo:.................................................................... vòng
 2. Nhu cầu vốn lưu động  4 qúy tiếp theo:..................................................................................... đồng
 3. Kế hoạch nguồn vốn lưu động 4 quý tiếp theo:
  1. Vốn tự có:................................................................................................................................ đồng
  2. Vốn chiếm dụng:..................................................................................................................... đồng
  3. Vốn vay:.................................................................................................................................. đồng
 • Trong đó vay VCB. ST...................................................................................................... đồng
 • Vay từ nguồn khác............................................................................................................. đồng

      (Cụ thể là từ nguồn nào: ...................................................................................................................... )

 1. Các đề nghị của Công ty:
  1. Cấp hạn mức tín dụng vốn lưu động:
   1. Số tiền:............................................................................................................................... đồng
   2. Thời hạn vay: ..................................................................................................................  tháng.
   3. Thời hạn trả nợ: ............................................................................  tháng cho từng lần nhận nợ
   4. Loại tiền vay:...................................................................................................................... đồng
   5. Lãi suất cho vay:............................................. Do Bên cho vay công bố tại thời điểm nhận nợ
   6. Mục đích vay: ......................................... Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
  2. Cấp hạn mức phát hành tín dụng thư nhập khẩu nguyên liệu: (Nếu có)
   1. Số tiền:............................................................................................................................. đồng.
   2. Thời hạn:......................................................................................................................... tháng.
   3. Mục đích: .............................................................................. Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.
   4. Mức ký quỹ:....................................................................................................................... đồng
  3. Cấp hạn mức chiết khấu L/c (Nếu có)
   1. Số tiền:.............................................................................................................................. đồng
   2. Thời hạn:.......................................................................................................................... tháng.
  4. Biện pháp đảm bảo cho đề nghị của Công ty: Bảo đảm bằng các tài sản sau:
 • …….
 • …….
 • …….

Tài sản bảo đảm tiền vay nêu trên thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp của khách hàng vay, bên bảo lãnh, được phép giao dịch và không có tranh chấp. Trường hợp người vay vi phạm các cam kết trong hợp đồng tín dụng, Ngân hàng Ngoại thương được xử lý tài sản thế chấp, cầm cố để thu nợ gốc, lãi và các chi phí khác có liên quan.

 1. Nguồn và kế hoạch trả nợ: Từ doanh thu và lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh.

D – THÔNG TIN VỀ NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN

(Khách hàng vay vốn cung cầp thông tin về khách hàng liên quan theo tiêu thức sau đây)

 1. Quan hệ sở hữu:
  1. Các cá nhân sở hữu tối thiểu 25% vốn điều lệ của khách hàng vay:
 • Tên KH cá nhân: ............................ Số CMND/hộ chiếu: ....................... địa chỉ: ................................
 • Tên KH cá nhân: ............................ Số CMND/hộ chiếu: ....................... địa chỉ: ................................
  1. Khách hàng vay sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ của pháp nhân khác:
 • Tên pháp nhân khác: .................. địa chỉ: .................. Số đăng ký kinh doanh: ....................................
 • Tên pháp nhân khác: .................. địa chỉ: .................. Số đăng ký kinh doanh: ....................................
 1. Khách hàng vay có đại diện đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (giám đốc), Trưởng Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức của pháp nhân khác:
 • Tên pháp nhân khác:......................địa chỉ: ................. Số đăng ký kinh doanh: ...................................
 • Tên pháp nhân khác:......................địa chỉ: ................. Số đăng ký kinh doanh: ...................................

E – CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG VAY:

 1. Chấp hành mọi điều kiện, quy định pháp luật và của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về cho vay và các vần đề khác có liên quan.
 2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã nêu trong Giấy đề nghị này và xin hoàn trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc sử dụng vốn vay và tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp cho Ngân hàng.

 

……… Ngày  ……  tháng  ……  năm …………

KHÁCH HÀNG VAY

                                                 (Đại diện đủ thẩm quyền của khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn