Chi tiết dịch vụ

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ GIẤY PHÉP CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ GIẤY PHÉP CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

 

Sau đây là danh sách ( không đầy đủ ) các giấy phép, giấy phép và các yêu cầu về môi trường mà một khu công nghiệp ở Việt Nam cần tuân thủ.

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIAR - Báo cáo đánh giá môi trường tác động) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP - Kế hoạch môi trường bảo vệ).

2. Xác nhận hoàn thành các công việc bảo vệ môi trường 3. Quản lý chất thải nguy hại:

3.1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại (bút ký chủ nguồn chất thải nguy hại);

3.2. Hợp đồng giao nhận chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân được cấp phép quản lý chất thải nguy hại nếu khu công nghiệp không có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý, xử lý chất thải nguy hại;

3.3. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý hồ sơ chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến quản lý chất thải nguy hại trong 5 năm;

3.4. Báo cáo tình hình chất thải nguy hại cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm; và

3.5. Báo cáo Sở TN&MT 6 tháng một lần về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại khu công nghiệp trong trường hợp không chuyển giao được.

4. Quản lý xả nước thải:

4.1. Giấy phép xả nước thải, trừ trường hợp xả nước thải không nguy hại với lưu lượng dưới 5m3 / ngày đêm và các trường hợp xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được cấp phép;

4.2. Nộp phí bảo vệ môi trường khi xả nước thải;

4.3. Chuẩn bị và lưu trữ nhật ký hoạt động. Nội dung của nhật ký vận hành bao gồm lượng nước thải, lượng điện sử dụng, lượng hóa chất, bùn thải đã sử dụng;

4.4. Vận hành đồng hồ, quan trắc lưu lượng nước thải đầu vào 24/24 giờ và tự động truyền dữ liệu về Sở TNMT; và

4.5. Nhà máy xử lý nước thải do ít nhất ba cán bộ quản lý vận hành, trong đó có một người phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ điện hoặc công nghệ cấp thoát nước.

5. Hoạt động quan trắc môi trường:

5.1. Lưu trữ bản sao hồ sơ tự động quan trắc môi trường, bản chính kết quả quan trắc định kỳ và bản chính kết quả phân tích trong ít nhất ba năm; Và

5.2. Quan trắc định kỳ nước thải đối với các thông số chưa được đo qua quá trình quan trắc tự động và liên tục.

 

Cre: vietnam business law

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn