Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ Quan trắc môi trường, tư vấn bảo vệ môi trường

Quan trắc môi trường, tư vấn bảo vệ môi trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Chuyên:Tư vấn xử lý, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, viết cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường. Tư vấn đầu tư, lập báo cáo dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình xây dựng. Thiết kế, thi công, hoàn công các công trình xây dựng, công trình xử lý nước thải, rác thải, xử lý môi trường, quan trắc môi trường, …
liên hệ  0903649782 – 0907957895 – 08.2214216

  1. Khi lập dự án đầu tư chủ dự án phải tiến hành đồng thời với việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường. Những cơ sở đang hoạt động chưa thực hiện điều trên thì phải tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường;
  2. Những cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Trong quá trình hoạt động các cơ sở phải quan trắc môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần đối với nước thải, khí thải và 06 tháng một lần đối với môi trường xung quanh;
  3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại. Định kỳ 6 tháng một lần cơ sở phải lập Báo cáo hiện trạng môi trường và nộp chơ cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/1 năm sau.
     

Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Môi trường là lĩnh vực rộng, mang tính đa ngành (hóa, sinh, lý, địa, kinhh tế,  ....) và nhậy cảm. Mỗi ngành nghề sản xuất kinh doanh phát sinh những  vấn đề môi trường mang tính đặc thù riêng. Để thực hiện tốt các quy định về môi trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh nên có cán bộ chuyên trách được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm về môi trường. Những đơn vị nhỏ nên ký hợp đồng với công ty tư vấn môi trường để vừa tiết kiệm được chi phí vừa có chuyên gia giỏi thực hiện những công việc phức tạp.


I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường :

a) Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực ngày 01/04/2015quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Chủ dự án tự mình hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

c) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

2. Trình tự nộp hồ sơ và nhận kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình phê duyệt theo thẩm quyền.

b) Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển.

c) Thời gian Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho nhà đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Cam kết bảo vệ môi trường

1. Chủ dự án thuộc các đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường có trách nhiệm lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Cấu trúc và yêu cầu nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

a) Hồ sơ  đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại mục 2.3 phần IV Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để đăng ký và cấp giấy xác nhận.

c) Trường hợp dự án nằm trên địa bàn quản lý của từ 02 (hai) huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên, chủ dự án tự lựa chọn Ủy ban nhân dân của một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi đến đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện mà chủ dự án đã lựa chọn.

4. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

a) Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết theo thẩm quyền.

b) Trong thời hạn 4 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 26 kèm theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT .

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho nhà đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường và chỉ được triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi đã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

đ) Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

Liên hệ :

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website:  www.minhphuongcorp.com    www.khoanngam.com

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn