Chi tiết dịch vụ

Đánh giá tác động môi trường của nhà máy xử lý nước thải

Đánh giá tác động môi trường của nhà máy xử lý nước thải

Đánh giá tác động môi trường của các nhà máy xử lý nước thải Thủ Đức đã được nghiên cứu để xử lý nước thải sản xuất tại các Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, với dân số khoảng một triệu người. Trong nghiên cứu này, một phương pháp Đánh giá tác động môi trường ĐTM mới được áp dụng, sử dụng Ma trận Leopold 3 chiều để dự đoán các tác động tiêu cực và tích cực của các hoạt động dự án đến các yếu tố môi trường. Sau khi thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, danh sách kiểm tra của Adkins và Burks cùng với Ma trận Leopold 3 chiều mới đã được áp dụng. Phương pháp 3 chiều này là một phương pháp mới lần đầu tiên được áp dụng trong nghiên cứu này ở Việt Nam.

Danh sách kiểm tra xếp hạng theo quy mô cũng được áp dụng, đây là một cách tiếp cận phù hợp để xác định cường độ và tầm quan trọng của các tác động môi trường. Kết quả thu được từ cuộc điều tra này cho thấy việc vận hành nhà máy xử lý nước thải có thể có một số tác động tiêu cực, nhưng có thể chứa một số tác động tích cực quan trọng, đặc biệt là đối với việc cải thiện điều kiện sức khỏe và chất lượng môi trường trong khu vực dự án đề xuất. Các biện pháp giảm thiểu cũng đã được chú ý đối với dự án và về vấn đề này, một số phương pháp quản lý chính đã được đề xuất trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

GIỚI THIỆU

Ngày nay, việc thu gom, xử lý và tiêu hủy nước thải được sản xuất tại các cộng đồng thành phố có thể gây ra những nguy hại về môi trường và sức khỏe. Đây là một vấn đề quan trọng của chương trình phát triển đô thị cho các thành phố. Vì vậy, trong thập kỷ gần đây bằng cách cung cấp các khoản tín dụng trong nước và quốc gia cũng như các khoản vay quốc tế, một tiến bộ đáng kể đã được nhìn thấy trong vấn đề này. Ở một số khu vực, để có các điều kiện khí hậu cụ thể, đặc điểm kỹ thuật nước ngầm, đặc điểm văn hóa và xã hội và các vấn đề về môi trường hoặc sức khỏe, các nguy cơ của nước thải không qua xử lý cần được xem xét với độ nhạy cao. Trong khi đó, các thành phố thủ đô có thể phải đối mặt với sự phát triển ngày càng gia tăng về dân số và ô nhiễm. Ví dụ, thành phố Thủ Đức nằm ở phía đông của Hồ Chí Minh, là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, ngày nay đang phải đối mặt với vấn đề xử lý nước thải. Hiện tại, tổng lượng nước thải được sản xuất tại thành phố này được trộn với nước thải sản xuất tại các quận 2 và quận 9, những nơi cách Thủ Đức lần lượt là 10 và 20 km. Việc thu gom nước thải xử lý hiện nay được vận chuyển bằng hệ thống nước thải kết hợp cũ được thu gom và thải ra tại các con sông. Những chất này được thải ra ngoài mà không qua bất kỳ quy trình xử lý nào và được sử dụng làm nước tưới trực tiếp. Hoạt động này đã gây ra một số ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vấn đề sức khỏe như ô nhiễm nguồn nước và nước ngầm nghiêm trọng cũng như sự gia tăng của bệnh ký sinh trùng ở khu vực này.

Trong điều kiện này, kế hoạch thu gom có ​​hệ thống và xử lý tập trung nước thải sản xuất tại các thành phố Thủ Đức, bao gồm Quận 2 và Quận 9 đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Về vấn đề này, hành động sơ bộ, như nghiên cứu tiền khả thi và khả thi về địa điểm như điều tra ban đầu, chiếm hữu đất, lập bản đồ và cuối cùng là kế hoạch xử lý nước thải đã được thực hiện. Khu vực nghiên cứu nằm ở 10 km về phía đông bắc của Hamadan. Hiện tại, việc lập bản đồ và thiết kế nhà máy xử lý nước thải đã được hoàn thiện và trong vài tháng tới sẽ đi vào hoạt động xây dựng.

Mục tiêu của dự án là xử lý sơ cấp và thứ cấp, phân hủy và xử lý bùn, sử dụng nước thải để tưới nhằm cải thiện điều kiện sức khỏe và chất lượng môi trường.

Nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường của các nhà máy xử lý nước thải này được thực hiện tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Thủ Đức vào mùa hè năm 2021 trong thời gian 12 tháng.

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Việc thu gom, xử lý và phân tích nước thải cục bộ được thực hiện tại địa điểm và phòng thí nghiệm trong khu vực. Phương pháp đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo danh sách kiểm tra Adkins và Burk, cùng với ma trận Leopold 3 chiều mới và danh sách kiểm tra xếp hạng theo tỷ lệ được áp dụng cho ba lựa chọn thay thế như; thực hiện, không thực hiện, thực hiện có xem xét các tiêu chí về môi trường. Danh sách kiểm tra của Adkins và Burk được áp dụng cho cường độ tác động do các hoạt động khác nhau của dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Nghiên cứu được thực hiện ở ba dạng môi trường gồm môi trường lý hóa, sinh học và kinh tế xã hội tại ba vùng gồm vùng tác động tức thời, vùng chịu tác động trực tiếp và vùng tác động gián tiếp. Để thay đổi cường độ tác động định tính thành chỉ số định lượng, phương pháp đánh số trong danh sách kiểm tra của Adkins và Burk đã được áp dụng, sao cho số-5 đối với cường độ tác động tiêu cực nhất lên đến +5 đối với cường độ tác động tích cực nhất. Ngoài ra, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của các nhà máy xử lý nước thải này, mức độ và tầm quan trọng của các tác động đã được đánh giá, để tiếp cận với phương pháp ma trận Leopold, phương pháp được chấp nhận và đáng tin cậy hiện nay. Trong nghiên cứu này, một ma trận Leopold 3 chiều mới đã được áp dụng. Phương pháp 3 chiều này là một phương pháp mới lần đầu tiên được áp dụng trong nghiên cứu này ở Iran, nhằm dự đoán cường độ, mức độ và tầm quan trọng của các hoạt động dự án tác động đến các yếu tố môi trường. Để đánh số mức độ tác động; 1 cho các tác động xảy ra trong vùng tức thời, 3 cho vùng chịu tác động trực tiếp và 5 cho vùng tác động gián tiếp. Cũng để đánh số tầm quan trọng của các tác động 0,25 đến tầm quan trọng thấp, 0,5 đến tầm quan trọng trung bình, 0,75 đến tầm quan trọng cao và tầm quan trọng từ 1 đến rất cao trong ma trận Leopold 3 chiều. Để đánh giá và so sánh các tác động tiêu cực và tích cực, danh sách kiểm tra xếp hạng theo quy mô cũng được áp dụng, đây là một cách tiếp cận phù hợp để chỉ ra tác động của các hoạt động quan trọng đối với các yếu tố môi trường và xác định mức độ và chất lượng của các tác động. Các thủ tục quản lý và kỹ thuật cũng như các biện pháp giảm thiểu cũng đã được tư vấn để hỗ trợ các tác động tích cực và giảm các tác động tiêu cực.

CÁC KẾT QUẢ

Các hoạt động hiệu quả chính có thể được xác định cho kế hoạch này trong hai giai đoạn thường bao gồm; khai quật, lấp đất, xây dựng đường, xử lý vật liệu xây dựng, tạo ra tiếng ồn, dự thảo nước ngầm, xây dựng cơ sở vật chất, phát thải vào không khí, tuyển dụng và việc làm, tai nạn và sự kiện, tạo bụi, bao vây và hàng rào, xử lý nước thải, thải bùn, xử lý vật liệu hóa học sản xuất chất thải rắn, xử lý nước thải và xây dựng vành đai xanh.

Vì vậy, một số điều này có thể có tác động tích cực và cũng có thể tiêu cực, nhưng một số tác động tích cực và tiêu cực cùng nhau. Một trong những tác động tiêu cực quan trọng là sự hủy diệt trong khoảng 12 giờ đất ven sông đã được giao để xây dựng cơ sở vật chất, chẳng hạn như các tòa nhà và các con đường theo quy hoạch. Hành động này khi được xuất hiện trong danh sách kiểm tra, ảnh hưởng đến chất lượng đất, nông nghiệp và thực vật trong khu vực. Nhưng tác động tích cực của các cơ hội việc làm mới, các dự án phát triển của tỉnh và quan trọng nhất là việc cải thiện điều kiện sức khỏe và phúc lợi của người dân sẽ giải thích cho dự án này. Các giá trị thu được của ma trận Leopold 3 chiều cho ba lựa chọn bất kỳ có quan điểm là tác động tiêu cực hoặc tích cực đang được hiển thị trong danh sách kiểm tra xếp hạng theo tỷ lệ.

THẢO LUẬN

Phát triển bền vững là sự phát triển kinh tế - xã hội với các tác động nguy hiểm tối thiểu đến các yếu tố môi trường và cùng với việc xem xét môi trường ở các cấp độ khác nhau trong quá trình ra quyết định và thực hiện trong bất kỳ dự án nào là những cách tiếp cận cần thiết đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu cơ bản của nhà máy xử lý nước thải Thủ Đức là xử lý nước thải sản xuất tại các thành phố nêu trên để có cơ hội đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải nhằm cải thiện chất lượng môi trường và mức độ sức khỏe tại khu vực này. Nhưng để có thể tiếp cận được mục tiêu này, việc thiết lập trạng thái cân bằng giữa các hoạt động của dự án và môi trường hiện có là điều kiện cần thiết. Chẳng hạn như quan sát nhà máy xử lý nước thải có một số hoạt động trong giai đoạn xây dựng và vận hành mà nếu không tuân thủ các cân nhắc về môi trường tại thời điểm xảy ra sẽ gây ra những tổn hại không thể khắc phục được đối với các yếu tố môi trường và sức khỏe của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Kết quả thu được từ nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường ĐTM này cho thấy tác động tiêu cực tối đa đã được dự đoán đối với môi trường hóa lý và tác động tích cực đã được dự đoán đối với môi trường kinh tế xã hội, đặc biệt là sức khỏe và các yếu tố phúc lợi. Ngoài ra, các môi trường sinh học chịu tác động tiêu cực tối thiểu và các tác động tích cực đã được dự đoán đối với môi trường hóa lý. Nhưng nhìn chung, các kết quả cuối cùng đang cho thấy tác động tích cực lên tác động tiêu cực trong quá trình thực hiện với sự lựa chọn nghiên cứu có cân nhắc về môi trường. Cũng trong sự lựa chọn thực thi, tình huống này cũng đã xảy ra, nhưng do tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa hai lựa chọn đã đề cập, việc lựa chọn thực hiện với cân nhắc về môi trường là lựa chọn ưu việt có thể ảnh hưởng quá mức đến lợi ích về môi trường, kinh tế xã hội và sức khỏe khu vực.

Rõ ràng, một trong những điều kiện cần thiết cơ bản tại dự án này là có một chương trình quản lý môi trường khoa học và đúng giờ, bao gồm phương pháp quản lý và kỹ thuật để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ có thể xảy ra, đặc biệt là trong các giai đoạn vận hành. Với đề xuất này, nên chọn cách thu gom nước thải hiệu quả nhất và dễ dàng nhất và các phương pháp phù hợp nhất với điều kiện môi trường nên được lựa chọn. Các biện pháp giảm thiểu cũng đã được xem xét cho dự án và về vấn đề này, một số phương pháp quản lý chính đã được đề xuất trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Environmental and Health Impact Assessment of Wastewater Treatment Plant (scialert.net)

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn