Chi tiết dịch vụ

BÁO GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM CHO BỆNH VIỆN

BÁO GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM CHO BỆNH VIỆN

Kính gửi:  Quý Công ty

- Căn cứ theo nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT;

- Căn cứ Nghị định 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

- Căn cứ yêu cầu của Quý Công ty và năng lực, chức năng nhiệm vụ của công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương, Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty báo giá thực hiện lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường Dự án “Xây dựng bệnh viện 5ha” như sau:

1/ Nội Dung công việc:

  • Lập Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường ĐTM cho dự án “Xây dựng bệnh viện 5ha”.

2/ Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký (KHÔNG bao gồm thời gian chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước)

3/ Dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

  • Chi phí thực hiện:  80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

CHI PHÍ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 10%

Bảng dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trườngđược trình bày trong bảng sau:                                      

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐTM

Stt

Nội dung công việc

Thành tiền

I

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (TIẾNG VIỆT)

60,000,000

1

Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thự hiện dự án đầu tư đối với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và các nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch của khu vực thực hiện dự án.

10,000,000

2

Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án.

10,000,000

3

Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

15,000,000

4

Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

15,000,000

5

Tổng hợp báo cáo ĐTM sơ bộ

10,000,000

5.1

Viết và hoàn thiện báo cáo

8,000,000

5.2

In ấn, photo, đóng bìa hoàn thiện báo cáo.

2,000,000

II

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (TIẾNG ANH)

20,000,000

III

TỔNG CHI PHÍ THỰC HIỆN

80,000,000

 

Chi phí: 80,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng)

 Lưu ý: Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường trên chưa bao gồm VAT

+ Thời gian thực hiện không bao gồm thời gian trình ký với Chủ đầu tư và thời gian trình Cơ quan nhà nước.

+ Đơn vị chủ đầu tư hỗ trợ đơn vị tư vấn các tài liệu liên quan đến dự án.

Trân trọng!                                                                  

 

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CP TVĐT & TK XD MINH PHƯƠNG

Giám đốc

 

 

 

NGUYỄN VĂN THANH

                                                                                            

                                      

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn