Chi tiết dịch vụ

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSDT

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

KẾT QUẢ XÉT THẦU

Gói thầu “Mua sắm 02 xe ô tô 8 chỗ”

Thuộc dự án “Mua sắm xe ô tô công cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I”

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

 

Căn cứ hợp đồng số 02-09 /HĐTV-MP-SVEAM ngày …/09/2015 được ký giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I và Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương về việc thẩm định và báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm 02 xe ô tô 8 chỗ, màu bạc và màu nâu, số sàn” thuộc dự án “Mua 02 xe ô tô phục vụ sản xuất cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I”.  

Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương đã tiến hành thẩm định kết quả mời thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu từ ngày    tháng 10 năm 2015 đến ngày    tháng 10 năm 2015 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

 

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

a/. Dự án:

 • Mua sắm xe ô tô công Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
 • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Công văn số 1875/TCTBĐATHHMN-KTKH ngày 20/8/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc mua xe ô tô phục vụ sản xuất.

b/. Gói thầu:

 • Tên gói thầu : Mua sắm 02 xe ô tô 8 chỗ, màu bạc và màu nâu, số sàn.
 • Giá gói thầu : ...096.000.000 VNĐ (Bằng chữ : .. tỷ không trăm chín mưới sáu triệu đồng./.)
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển.
 • Phương thức đấu thầu : 01 túi hồ sơ.
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu : Quí IV/2015.
 • Hình thức hợp đồng : Hình thức trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng : 25 ngày (4 tuần).
 • Phạm vi công việc chủ yếu: Mua 02 xe ô tô phục vụ sản xuất cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Quá trình thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I:

+ Đăng tải thông báo mời thầu ngày 01/10/2015. (Báo đấu thầu số ..  )

+ Số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu : 03 nhà thầu.

+ Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu : 11h00, ngày 17/10/2015.

+ Thời điểm đóng thầu : 11h00, ngày 17/10/2015.

+ Thời điểm mở thầu : 14h00, ngày 17/10/2015.

 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để tổ chức mời thầu rộng rãi không qua sơ tuyển

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức mời thầu không qua sơ tuyển được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

 

[1]

[2]

[3]

1

Văn bản phê duyệt dự toán

X

 

2

Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu

X

 

3

Văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu

X

 

4

Văn bản thành lập tổ chuyên gia tư vấn + văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu

X

 

 

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

            Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1.

            Báo cáo xét thầu do Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo lập đáp ứng yêu cầu về cơ sở pháp lý.

 

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong đấu thầu không qua sơ tuyển

Kết quả thẩm định về thời gian trong đấu thầu không qua sơ tuyển được tổng hợp tại Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

TT

Nội dung kiểm tra

Thời gian thực tế thực hiện

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

1

Thư mời thầu

12 ngày

X

 

2

Phát hành hồ sơ mời thầu

12 ngày (06/10/2014-17/10/2014)

X

 

3

Đóng thầu

11h00 ngày 17/10/2014

X

 

4

Mở thầu

14h00 ngày 17/10/2014

X

 

5

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

12 ngày

X

 

6

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu

60 ngày, kể từ 11h00 ngày 17/10/2014

X

 

7

Đánh giá hồ sơ dự thầu

04 ngày

(17/10/2014 – 20/10/2014)

X

 
 

 

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong đấu thầu không qua sơ tuyển

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp Bảng số 2.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo lập tuân thủ yêu cầu về thời gian trong đấu thầu trong nước không qua sơ tuyển

 

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 3

Bảng số 3

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

 

[1]

[2]

[3]

1

Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

X

 

2

Đánh giá về mặt kỹ thuật

X

 

3

So sánh giá chào

X

 
 

 

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 3.

Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương thống nhất nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất do Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo lập.

3. Tổng hợp kết quả thẩm định

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

TT

Nội dung thẩm tra

Đánh giá của bên tư vấn

Ý kiến thẩm định

Thống nhất

Không thống nhất

 

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Căn cứ pháp lý để tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển

Đáp ứng

X

 

2

Quá trình tổ chức thực hiện

Đáp ứng

X

 

2.1

Thời gian trong tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển

Đáp ứng

X

 

3

Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Đáp ứng

X

 

4

Kết quả đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển

     

4.1

Nhà thầu được đề nghị trúng thầu

Tổng công ty CKGTVT Sài Gòn – Công ty TNHH MTV XN Ô tô Toyota Bến Thành

X

 

4.2

Giá đề nghị trúng thầu

...096.000.000 VNĐ

X

 

5

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 ngày (4 tuần)

X

 
 

 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về kết quả đấu thầu không qua sơ tuyển:

Trên cơ sở các nhận xét về kết quả đấu thầu không qua sơ tuyển theo từng nội dung nêu trên, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo lập đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012. Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương thống nhất đối với đề nghị của Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo về kết quả đấu thầu

Các thành viên trong tổ thẩm định thống nhất với nội dung nêu trong báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất do Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo lập.  

 

2. Kiến nghị

 

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Tư vấn xây dựng thương mại Quân Bảo về kết quả đấu thầu không qua sơ tuyển và kết quả đánh giá, phân tích ở các phần trên, Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương kiến nghị Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm 02 xe ô tô 8 chỗ, màu bạc và màu nâu, số sàn” thuộc dự án “Mua sắm 02 xe ô tô công cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I”, theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Tổng công ty CKGTVT Sài Gòn – Công ty TNHH MTV XN Ô tô Toyota Bến Thành

- Giá đề nghị trúng thầu: ...096.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT 10%)

- Hình thức hợp đồng: Hình thức trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 (4 tuần) ngày 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn