Chi tiết dịch vụ

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO” Năm 2020

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO” Năm 2020

 

 

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  3

DANH MỤC BẢNG BIỂU   4

DANH MỤC HÌNH   4

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA   5

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA   5

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU   6

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ   6

1.1.1. Căn cứ thực hiện. 6

1.1.2. Phạm vi nội dung công việc. 7

1.1.3. Tần suất thực hiện. 7

1.1.4. Thời gian thực hiện. 8

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO   8

1.2.1. Thông tin chung. 8

1.2.2. Địa điểm hoạt động. 8

1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình. 8

1.2.4. Giao thông. 9

1.2.5. Nguồn cung cấp điện. 9

1.2.6. Nguồn cung cấp nước. 9

1.2.7. Hệ thống thoát nước. 9

1.2.8. Nguồn tiếp nhận khí thải và tiếng ồn. 9

1.2.9. Nơi lưu trữ và xử lý rác thải 9

1.2.10. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Resort 10

1.2.10.1. Quy mô/công suất 10

1.2.10.2. Thời gian hoạt động của Resort Sixsenes Côn Đảo. 10

1.2.11. Tính chất và quy mô hoạt động. 10

1.2.11.1. Công nghệ sản xuất/vận hành. 10

1.2.11.2. Nhu cầu về nguyên và nhiên liệu. 10

1.2.11.3. Nhu cầu lao động. 11

1.2.12. Hoạt động phát sinh chất thải 11

1.2.12.1. Môi trường nước thải 11

1.2.12.2. Môi trường không khí 13

1.2.12.3. Chất thải rắn. 14

1.3. ĐƠN VỊ THAM GIA PHỐI HỢP   15

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC   16

2.1. TỔNG QUAN VỊ TRÍ QUAN TRẮC   16

2.1.1. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ. 16

2.1.2. Kiểu/loại quan trắc. 16

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt 16

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu  18

2.5. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong PTN   18

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc  19

2.7. Thông tin lấy mẫu  20

2.8. Công tác QA/QC trong quan trắc  20

2.8.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc. 20

2.8.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị 24

2.8.3. QA/QC tại hiện trường. 24

2.8.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm.. 27

2.8.5. Hiệu chuẩn thiết bị 28

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC   31

3.1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 31

3.1.1. Môi trường không khí tại ống khói máy phát điện. 31

3.2. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 31

CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC   34

4.1. KẾT QUẢ QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM   34

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35

5.1. KẾT LUẬN   35

5.2. CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ 35

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ tại “Resort Six Senses Côn Đảo” do Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương và đơn vị thực hiện quan trắc đo đạc là Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng.

Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo gồm:

 • Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
 • Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.
 • Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh   Chức vụ: Giám đốc.
 • Điện thoại: 028 3514 6426.                                       

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chuyên ngành đào tạo

CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

1

Đoàn Văn Hoàng

Trưởng phòng kỹ thuật

2

Nguyễn Đình Cường

Phó Phòng kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

1

Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc

2

Hoàng Trọng Nhân

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

3

Lê Minh Thư

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

 

 

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

Công ty TNHH Côn Đảo Resort được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 9846244464 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2004 và chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 07 năm 2016 (Mã số dự án: 9846244464) – Bản sao giấy phép đăng ký đầu tư của Công ty được đính kèm phụ lục.

Môi trường là một trong những vấn đề được Công ty TNHH Côn Đảo Resort quan tâm hàng đầu với tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Kết quả báo cáo của Resort để Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường của Resort SixSenses Côn Đảo trong điều kiện hoạt động bình thường. Ngoài ra, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ còn giúp Chủ đầu tư biết rõ hơn hiện trạng môi trường của mình, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khống chế và cải thiện ô nhiễm cần thiết nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên của Resort.

1.1.1.Căn cứ thực hiện

Resort Six Senses Côn Đảo thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường tuân theo các căn cứ pháp lý sau:

+ Các Căn cứ pháp luật

 • Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 23/6/2014.
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
 • Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị Môi trường và Quản lý số liệu quan trắc môi trường.
 • QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 • QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẫn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 • QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 • TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Bộ Y tế, ban hành ngày 10/10/2002.

+ Các văn bản liên quan đến dự án

 • Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 9846244464 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 07 năm 2016 (Mã số dự án: 9846244464).
 • Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 28/03/2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu du lịch sinh thái Evanson Hideaway”.
 • Giấy xác nhận số 03/STNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số 103/QĐ-STNMT.
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 61/GP.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 30/10/2019.
 • Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 46/GP.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 13/08/2020.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số: QLCTNH: 77.000533.T cấp lần đầu năm 03/09/2014.

1.1.2.Phạm vi nội dung công việc

 • Giới thiệu chung về Resort Six Senses Côn Đảo và nội dung thực hiện.
 • Các nguồn gây ô nhiễm và các biện pháp kiểm soát và khống chế.
 • Chương trình giám sát, các kế hoạch QA/QC.
 • Kết quả đo đạc, phân tích và nhận xét.
 • Kết luận và cam kết.

1.1.3.Tần suất thực hiện

Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện theo Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 28/03/2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Chương trình quan trắc môi trường Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

1.1.4.Thời gian thực hiện

Thời gian tiến hành đo đạc và thu mẫu vào tháng 3, 6, 9, 12 năm 2020, trong điều kiện thời tiết bình thường và Resort Côn Đảo hoạt động bình thường.

1.2GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO

1.2.1.Thông tin chung

 • Tên đơn vị: RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO
 • Đại diện: Ông Arnel Salvador
 • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại:                       Fax:

1.2.2.Địa điểm hoạt động

 

 

Hình 11: Sơ đồ vị trí của Resort Six Senses Côn Đảo

Vị trí Resort: Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xác định với các vị trí tiếp giáp như sau:

1.2.3.Hiện trạng khu đất và công trình

Các hạng mục công trình trong Resort bao gồm:

 • Sảnh + Quầy tiếp tân
 • Khu vực nhà hàng
 • Villa: 50 căn hộ
 • Khu vực Spa
 • Tầng kỹ thuật
 • Các khu vực khác
 • Tổng diện tích mặt bằng: 127.865,3 m2

1.1.1.Giao thông

Resort Six Senses Côn Đảo nằm tại Bãi Đất Dốc, huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trên đường sân bay Cỏ Ống, một trong những tuyến đường quan trọng trong huyện, hiện trạng giao thông thuận lợi cho việc đi lại tham quan du lịch vui chơi của quý khách.

1.1.2.Nguồn cung cấp điện

Nguồn cấp điện cho Resort được lấy từ 4 máy phát điện (2 máy công suất 1000KVA và 2 máy công suất 375KVA) và từ lưới điện của huyện Côn Đảo (thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu) công suất 400KVA.

1.1.3.Nguồn cung cấp nước

Nước cấp cho Resort được lấy từ 3 nguồn:

 • Nước thủy cục: Công ty đã Hợp đồng với Công ty cấp nước huyện Côn Đảo, lượng nước cấp cho dự án tối đa khoảng 200m3/ngày đêm; thời gian cấp nước trung bình 2 giờ/ngày.
 • Nguồn nước giếng khoan: Dự án có 2 giếng khoan với tổng lưu lượng theo giấy phép khai thác 100m3/ngày đêm; chế độ khai thác liên tục 02 – 06 giờ/ngày.
 • Nguồn nước tái sử dụng từ hệ thống xử lý nước thải: Lượng nước thải sau xử lý tối đa khoảng 180m3/ngày được sử dụng cho tưới cây.

1.1.4.Hệ thống thoát nước

Nước thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất xử lý 180m3/ngày đêm đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) được sử dụng hoàn toàn cho việc tưới cây

1.1.5.Nguồn tiếp nhận khí thải và tiếng ồn

 • Nguồn tiếp nhận khí thải: Khí thải phát sinh không liên tục từ hoạt động của máy phát điện sẽ phát tán ra khu vực xung quanh và được căn cứ theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng khí thải tại nguồn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B;
 • Tiếng ồn: do mọi hoạt động của Resort tạo ra cũng được xử lý đạt Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn QCVN 26: 2010/BTNMT.

1.1.6.Nơi lưu trữ và xử lý rác thải

Đối với rác thải sinh hoạt Resort hợp đồng với Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo thu gom và vận chuyển. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. Thời gian lấy rác: 4h00 - 5h00.

Đối với chất thải nguy hại thì hợp đồng với Công ty TNHH Hà Lộc có chức năng thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại theo yêu cầu và theo lượng phát sinh của Resort. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư Resort đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại tại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, mã số 77.000533T ngày 03/09/2014 để quản lý nguồn chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định hiện hành Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý, phân loại chất thải nguy hại.

1.1.7. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Resort

1.1.7.1.Quy mô/công suất

Resort Six Senses Côn Đảo gồm có các hạng mục công trình sau:

 • Sảnh + Quầy tiếp tân
 • Khu vực nhà hàng
 • Villa: 50 căn hộ
 • Khu vực Spa
 • Tầng kỹ thuật
 • Các khu vực khác

Tổng diện tích đất được sử dụng là 127.865,3 m2.

 • Chống sét

Lắp hệ thống chống sét tại điểm cao nhất của khu nhà.

 • Phòng chống cháy nổ

Thiết kế xây dựng, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn có đèn báo biển báo khẩn cấp, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có hệ thống báo cháy và các vòi phun chữa cháy tự động… được thực hiện theo TCVN 2622-95 và Tiêu chuẩn 11 TCVN 18-14 do Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng cháy chữa cháy.

1.1.7.2.Thời gian hoạt động của Resort Sixsenes Côn Đảo

Thời gian hoạt động hằng ngày của Resort là 24/24.

1.1.8. Tính chất và quy mô hoạt động

1.1.8.1.Công nghệ sản xuất/vận hành

Resort Six Senses Côn Đảo được xây dựng nhằm:

 • Kinh doanh một khu nghỉ mát và các biệt thự tại Bãi Đất Dốc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Cho thuê biệt thự và cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.
 • Quản lý, tiếp thị, điều hành và bảo trì khu nghỉ mát theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Phát triển và cung cấp các dịch vụ du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước: cho thuê tàu thuyền, xe ô tô du lịch, trang bị phương tiện cho các hoạt động thể thao dưới nước và hoạt động du lịch khác có liên quan.
 • Đại lý vé máy bay.

XEM THÊM >>

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn